Naudojimosi naisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios naudojimosi taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja jūsų, kaip lankytojo arba naudotojo, ir MB „On 24“, juridinio asmens kodas 306668707, buveinės adresas Jurbarko 2a-209, Kaunas (toliau – Portalo savininkas), teises, pareigas ir atsakomybę naudojantis interneto svetaine https://on24.lt (toliau – Portalas).

1.2. Portalas yra skirtas tik kainų palyginimui informaciniais tikslais. Portalo savininkas nelaikomas pardavėju, tarpininku ar pan., o portale skelbiami pasiūlymai nelaikytini Portalo savininko pasiūlymais ir kvietimu sudaryti sandorį (oferta).

2. Portalo teikiamos paslaugos ir jų naudojimas

2.1. Portalas suteikia virtualią erdvę, kurioje galima peržiūrėti, lyginti bei analizuoti įvairių internetinių parduotuvių siūlomų prekių kainas. Portalo tikslas – suteikti Vartotojui informaciją, kuri padėtų priimti apgalvotus sprendimus apie prekių pirkimą.

2.2. Naudojantis Portale pateiktais pardavėjų pasiūlymais, Vartotojui gali tekti atsakomybė apmokėti už įsigytas prekes arba paslaugas, bei vykdyti kitas su šiais pasiūlymais susijusias prievoles. Portalo savininkas nėra atsakingas už portale pateikiamus pasiūlymus, prekes ar paslaugas, o visos su jų įsigijimu susijusios pareigos ir atsakomybės tenka vien Vartotojui.

3. Vartotojo teisės ir pareigos

3.1. Vartotojas turi teisę bet kada atsisakyti naudotis Portalu ir (ar) paslaugomis.

3.2. Vartotojui draudžiama naudoti Portalą neteisėtiems sandoriams, sukčiavimui, kenkėjiškai veiklai, informacinėms atakoms, nusikalstamai ar kitai įstatymų draudžiamai veiklai.

3.3. Draudžiama kopijuoti, modifikuoti, platinti Portalo turinį, pašalinti autorių ar prekinius ženklus iš bet kokių Portalo turinio kopijų, Portalo turinio pagrindu kurti elektroninę ar rankiniu būdu atkurtą duomenų bazę, talpinti Portalo turinį kitose interneto svetainėse, taip pat keisti turinį iš Portalo parsisiųstame dokumente.

3.4. Vartotojams griežtai draudžiama naudoti bet kokias programines įrangas arba skriptus, kurie skirti arba gali būti naudojami Portalo turinio ar duomenų kopijavimui, indeksavimui, analizei, taip pat duomenų gavybai (angl. data mining) ar duomenų rinkimui (angl. data scraping). Toks Portalo ar jo duomenų naudojimas laikomas neteisėtu.

4. Portalo savininko teisės ir pareigos

4.1. Portalo savininkas turi teisę, bet ne pareigą, stebėti Vartotojo veiksmus Portale, tikrinti, ar jie atitinka šias Taisykles ir galiojančius teisės aktus.

4.2. Portalo savininkas neperžiūri, nekontroliuoja ir nedaro įtakos šiose interneto svetainėse ir (ar) mobiliose programėlėse skelbiamam turiniui. Naudotojas kiekvienu atveju pats privalo įvertinti naudojimosi tokiomis svetainėmis ar programėlėmis saugumą, sąlygas bei kylančius įsipareigojimus.

5. Intelektinė nuosavybė

5.1. Visi prekių ir paslaugų ženklai, dizainas, pavadinimai, logotipai ir pan., kurie yra pateikti ir nurodyti ar aprašyti Portale, yra Portalo savininko arba trečiųjų šalių nuosavybė. Portalo savininkas turi teises naudoti savo intelektinę nuosavybę, o trečiųjų šalių prekių ženklai, logotipai ir pavadinimai yra jų savininkų nuosavybė ir naudojami su jų sutikimu.

Portale esantys prekių ženklai, dizainas ir logotipai, nepriklausomai, ar jie priklauso Portalo savininkui ar trečiosioms šalims, negali būti atgaminami, publikuojami ar platinami be išankstinio raštiško jų savininko sutikimo. Šis reikalavimas apima visą grafiką, tekstus ir kitą turinį, kuris yra apsaugotas autorių teisėmis.

6. Atsakomybė

6.1. Portalo savininkas neatsako už Portale esančios informacijos, tame tarpe ir informacijos apie prekes, neteisėtumą, neatitikimą, netikslumą ar klaidingumą (išskyrus tą informaciją, kurią pateikia pats Portalo savininkas) taip pat prekių, kurias iš pardavėjų įsigyja Naudotojas kokybę, komplektiškumą, sutarties su pardavėju sąlygų įvykdymo užtikrinimą ir dėl to kilusias neigiamas pasekmes Naudotojui ar kitiems asmenimis.

7. Galutinės nuostatos

7.1. Visi pranešimai, reikalavimai, prašymai ir klausimai, susiję su Portalo naudojimu, turi būti siunčiami Portalo savininkui naudojant „Kontaktai“ skyriuje nurodytus kontaktinius duomenis.

7.2. Šios Taisyklės įsigalioja nuo akimirkos, kai Lankytojas patvirtina jas elektroniniu būdu ir sutinka su jomis. Taisyklės lieka galiojančios visą santykių tarp Lankytojo ir Portalo savininko trukmę.

7.3. Portalo savininkas pasilieka teisę vienašališkai keisti šias Taisykles. Pakeitimai įsigalioja dieną po jų paskelbimo Portale. Naudodamasis Portalo teikiamomis paslaugomis po Taisyklių pakeitimų įsigaliojimo, Lankytojas laikomas susipažinusiu su pakeitimais ir jais sutinkančiu.

7.4. Visi šių Taisyklių ir su Portalo naudojimu susiję ginčai, jeigu jie nebus išspręsti derybų būdu per penkiolika (15) dienų nuo derybų pradžios, bus nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose, vadovaujantis teisės aktais, kurie nustato jurisdikciją pagal Portalo savininko registruotą buveinę.

7.5. Bet koks prašymas ar skundas, susijęs su Portalo veikla, pirmiausia turi būti pateiktas Portalo savininkui raštu elektroniniu paštu adresu [email protected], nurodant savo reikalavimus. Jeigu Lankytojas nesutinka su gautu atsakymu arba nebuvo atsakyta per nustatytą terminą, jis gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą, naudotis jos interneto svetaine www.vvtat.lt, arba pildyti prašymą Elektroninėje vartotojų ginčų sprendimo platformoje http://ec.europa.eu/odr. Visi teisiniai ginčai nagrinėjami pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytą tvarką.